ANUNȚ BURSE ȘCOLARE – AN ȘCOLAR 2023 – 2024

Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt acordate conform prevederilor OME nr. 6238/2023.

Pentru anul școlar 2023-2024, cuantumul burselor este stabilit dupa cum urmeaza:

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
 • Bursă de merit : 450 lei
 • Bursă socială: 300 lei
 • Bursă pentru mame minore: 700 lei

CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

anul școlar 2023-2024, conform OME nr. 6238/08.09.2023

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu,

beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:

            Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu și liceu (începând cu anul școlar 2024-2025)

Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la:

 • olimpiadele școlare internaționale;
 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

             Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu și liceu

Recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Pentru obținerea bursei de excelență olimpică II, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul școlii, până la data de 05.10.2023, următoarele documente:

              a)  cererea părintelui/reprezentantului legal;

              b) copii ale diplomelor care atestă obținerea premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației;

              Bursa de merit – gimnaziu și liceu

Apreciază și încurajează efortul:

 • Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;
 • Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
 • Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene;
 • Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei;
 • Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare. 

Pentru obținerea bursei de merit cf. art. 7 alin 1, lit. d)-g), părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul școlii, până la data de 06.10.2023, următoarele documente:

              a) cererea părintelui/reprezentantului legal;

              b) copii ale diplomelor care atestă premiilor I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației/premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației – finanțate și nefinanțate;

Pentru obținerea bursei de merit cf. art. 7 alin 1, lit. a), diriginți instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul școlii, până la data de 05.10.2023, tabelul centralizator cu rezultatele elevilor

Pentru obținerea bursei de merit cf. art. 7 alin 1, lit. b), diriginți instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul școlii, până la data de 31.01.2024, tabelul centralizator cu rezultatele elevilor din clasele a V-a, obținute în modulele I și II

         Bursa socială – primar, gimnazial, liceal

   Susține participarea școlară a: 

 • elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
 • elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
 • elevilor din familii monoparentale;
 • elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la școală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Pentru obținerea bursei sociale, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul școlii următoarele documente:

a) cererea părintelui/reprezentantului legal

b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei

c) documente doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Verificarea condițiilor de venit se face de către secretarul unității de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen. Înregistrarea unității de învățământ în PatrimVen durează cel mult 3 zile. 

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate. 

                      Bursa pentru mame minore 

Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore. 

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.

                   Alte informații importante

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.
 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.
 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.
 • Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

                      Plata burselor

 • Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
 • Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.
 • Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.

OME_6238_BURSE

Calendar_CAEN_finantate_ME_2023

Calendar_CAEN_NEfinantate_ME_2023

Calendar_Concursuri_finantate_Ministerul_Educatiei_2023

Calendar_Concursuri_NEfinantate_Min_Educatiei__2023

Calendar_ONSS_2022-2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *